دانشجویان گرامی : ثبت نام ۱/۷/۱۳۹۳ لغایت ۱۵/۷/۱۳۹۳ امکان پذیر است .تهیه شده توسط مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه (اسفند 1389)
در صورت اشکال با تلفن 5912334 ، 5912284 تماس یا با آدرس administrator مکاتبه نمایید