ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان 1402


بازه ثبت نام کارشناسی از 1402/07/17 ساعت 11:59:59 تا 1402/08/13 ساعت 13:22:54 می باشد.

بازه ثبت نام کارشناسی ارشد از 1402/06/19 ساعت 11:00:45 تا 1402/08/17 ساعت 23:00:00 می باشد.

بازه ثبت نام دکتری از 1402/06/11 ساعت 10:00:00 تا 1402/07/22 ساعت 23:00:00 می باشد.

جهت اخذ نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور برای سیستم پرتال دانشجویی اطلاعات زیر را وارد نمایید
پذیرفته شدگان کارشناسی بر اساس سوابق از شماره پرونده در دو مورد شماره داوطلبی و شماره پرونده استفاده کنند.
پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان از شماره ملی خودبه عنوان به جای شماره داوطلبی و پرونده استفاده کنند.
شماره داوطلبی :
شماره پرونده :