ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان 1398


جهت اخذ نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور برای سیستم پرتال داانشجویی اطلاعات زیر را وارد نمایید
پذیرفته شدگان استعداد درخشان از شماره ملی به عنوان شماره پرونده و شماره داوطلبی استفاده نمایند.
شماره داوطلبی :
شماره پرونده: