ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان 1400


جهت اخذ نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور برای سیستم پرتال دانشجویی اطلاعات زیر را وارد نمایید
پذیرفته شدگان کارشناسی بر اساس سوابق از شماره پرونده در دو مورد شماره داوطلبی و شماره پرونده استفاده کنند.
پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی از کد ملی برای هر دو مورد شماره پرونده و شماره داوطلبی استفاده کنند.
پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان از شماره ملی خودبه عنوان به جای شماره داوطلبی و پرونده استفاده کنند.
شماره داوطلبی :
شماره پرونده: